ProtocolMetadata

interface ProtocolMetadata {
	/** @maxLength 100 */
	type: string;
	/** @maxLength 100 */
	key: string;
	/** @maxLength 500 */
	value?: string | null;
	protocol: string;
}